preskoči na sadržaj

Osnovna škola Zamet Rijeka

Login
Tražilica
e-Dnevnik

Katalog knjižnice OŠ Zamet

Priloženi dokumenti:
Kamo nakon osnovne skole (1).pdf

Kalendar
« Lipanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Misao mjeseca

Lipanj - Kolovoz

Svaka osoba na ovoj zemlji puna je velikih mogućnosti koje se mogu ostvariti maštom, trudom i ustrajnošću.

Scott B.K.

 

Natječaji - radni odnos
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
JAVNI NATJEČAJ
Autor: Luka Božičević, 27. 5. 2020.

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme

RADNO MJESTO: Tajnik škole - 1 izvršitelj/ica


KLASA: 110-01/20-01/5

URBROJ: 2170-55-01-20-6     

Rijeka, 27. svibnja 2020.

 

Temeljem čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/2010, 105/10  i 90/11, 16/12,86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19), sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Zamet, OŠ Zamet, Bože Vidasa 12, Rijeka zastupana po ravnateljici Marjani Seršić, prof. raspisuje:

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme

 

RADNO MJESTO: Tajnik škole - 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: OŠ Zamet, Rijeka

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete sukladno odredbi čl. 105. st. 16., odnosno čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19).

 

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su dostaviti:

 

  • vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj,
  • životopis,
  • presliku dokaza o državljanstvu,
  • presliku diplome, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja),
  • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno potvrdu suda kako se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja).  

 

Tražene isprave potrebno je dostaviti u neovjerenim preslikama.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/16, 69/17).

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Škole.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaz o ostvarivanju istog. Navedeni kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%prava%20pri%20zapo%C5%A0LJAVANJU.pdf

Te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji  i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju  to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata  (''Narodne novine'' broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavnu dokumentaciju, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata provesti će testiranje sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Zamet.

Provjera znanja podrazumijeva obvezno pismeno testiranje. Kandidati koji zadovolje zadane kriterije pisane provjere znanja bit će pozvani na razgovor. Kandidati su obvezni pristupiti pisanoj provjeri znanja i razgovoru ukoliko na isti budu pozvani, kandidat koji ne pristupi provjeri znanja, odnosno razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu i odustao od konkuriranja na natječaju.

 

Termin održavanja pisane provjere znanja te područje provjere, uz ostale informacije, bit će objavljeni najmanje pet dana prije održavanja provjere na školskoj mrežnoj stranici http://os-zamet-ri.skole.hr/natje_aji.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim ispravama i ostalim prilozima prijave, isključivo za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Izabrani kandidat sklapa ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti isključivo pisanim putem (poštom) na adresu:

Osnovna škola Zamet, Bože Vidasa 12, 51000 Rijeka s naznakom:  ZA NATJEČAJ TAJNIK/TAJNICA ŠKOLE.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao ni prijave kandidata koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

 

Obavijest o ishodu natječajnog postupka s imenom i prezimenom odabranog kandidata, škola će objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od 7 dana od dana odabira osobe u natječajnom postupku, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno obavještavani pisanim putem.

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Škole, te na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje 27. svibnja 2020. godine.

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju